บริษัท อดินพ จำกัด ผู้นำเข้า,ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร,ยาและเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสีผสมอาหารรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO22000 และISO/IEC 17025 ต้องการรับสมัครบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

เพศชาย อายุ 22-30 ปี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ ISO GMP / HACCP

มีสุขภาพแข็งแรง และมีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร / เครื่องจักร

ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 - ปวส.

รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

มีประสาบการณ์ด้านการส่งสินค้า

รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

 เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

สามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Internet ได้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญในงานจัดซื้อในประเทศ

มีความสามารถการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในประเทศ 2 ปีขึ้นไป

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Internet ได้ 

ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญในงานจัดซื้อในประเทศ และต่างประเทศ

 มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการเจรจาต่อรองจัดระบบ

วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อในประเทศ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Internet ได้ 

ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญในงานจัดซื้อต่างประเทศ และจัดทำเอกสารนำเข้าต่างๆ

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

จัดระบบวางแผนและควบคุมการสั่งซื้อต่างประเทศ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Internet ได้ 

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

มีความรู้และประสบการณ์ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา และมีใบประกอบโรคศิลป์

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

มีความชำนาญด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา

มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมวัตถุดิบยาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป                                                  

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

มีความรู้ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง /เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องสำอาง โดยเฉพาะกลุ่มวัตถุดิบ

มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมวัตถุดิบเครื่องสำอางอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี/เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญด้านการคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

มีความรู้ระบบการผลิตเครื่องสำอางตามกฎหมายกำหนด  ISO:9001 /GMP 

มีประสบการณ์ด้านการคิดค้นวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง การใช้คอมพิวเตอร์

ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี /เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความชำนาญด้านวัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสำอาง

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ   

มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เคมี /เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

มีประสบการณ์ด้านขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง /เคมี /เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมวัตถุดิบเครื่องสำอางอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

มีความรู้และประสบการณ์ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Food Additives เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

มีความชำนาญในการขายวัตถุดิบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, วัตถุปรุงแต่งอาหาร

มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีความชำนาญด้านการคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ควบคุมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามนโยบายบริษัทฯ และความต้องการของลูกค้า

มีความรู้ด้านสารปรุงแต่งอาหาร,กฎหมายอาหาร และห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 2200,GMP/HACCP ความคิดสร้างสรรค์

มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 5 ปี

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office / Internet ได้เป็นอย่างดี

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ

มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ ระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ได้แก่ ISO 9001,ISO 22000, GMP/HACCP, 7ส.

 
บริษัทเปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 
ในส่วนสำนักงาน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ในส่วนโรงงานหยุดวันเสาร์ (เว้นเสาร์) - อาทิตย์ 
 
ท่านที่สนใจ โปรดส่งใบสมัครงานพร้อมประวัติย่อ ที่ E-mail: mailjob@adinop.co.th       
หรือส่งไปรษณีย์ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท อดินพ จำกัด 
21 ซอยบางบอน3 ซอย12 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160 
หรือโทร. 0-2445-5022-30 ต่อ 2020,2203
Powered by MakeWebEasy.com